Laravel 5.3 : Mailable

Mailable 是 5.3 之後提供的新特性,提供了比先前版本更簡單更好操作的寄送信件功能。     繼續閱讀
Yish's avatar
Yish 8月 25, 2016